Home » MEDICATED OILS » SEVYAM/ ANUVASANA THAILAMS
BALATHAILAM 10 ML
Price: INR 75.00
DHANWANTHARAM CHIKKANAPAKAM 100 ML
Price: INR 75.00
DHANWANTHARAM CHIKKANAPAKAM 450 ML
Price: INR 330.00
GANDHA THAILAM 10 ML
Price: INR 90.00
Out of Stock
KARPASASTHYADI THAILAM CHIKKANAPAKAM 200 ML
Price: INR 115.00
MADHUYASHTYADI THAILAM CHIKKANAPAKAM 450 ML
Price: INR 360.00
PIPPALYADI ANUVASANA THAILAM 200 ML
Price: INR 115.00
SAHACHARADI THAILAM CHIKKANAPAKAM 100 ML
Price: INR 70.00
SAHACHARADI THAILAM CHIKKANAPAKAM 450 ML
Price: INR 290.00
SATHAHWADI ANUVASANA THAILAM 200 ML
Price: INR 100.00